top of page

Договір оферти

ФОП Медина Ева Константинівна (надалі «Виконавець»), пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник»), укласти договір про надання послуг (надалі «Договір»).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників.

1. Визначення термінів та загальні положення

1.1. Послуги – набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами Заходів, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.3. У цьому договорі Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://evamedyna-education.com, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.

1.6. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.7. Захід – виражений у формі лекції (вебінар, семінар, навчальна програма, форум, майстер-клас, тренінг, онлайн-тренінг, бізнес-сніданок тощо) комплекс консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й керування, спрямованих на передачу Замовникові інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Програма Заходу – детальні умови надання конкретної послуги, що включають в себе, в тому числі, але не обмежуючись, наступні умови:

1.8.1. Назва, предмет і зміст Заходу, перелік лекторів, тренерів тощо;

1.8.2. Кількість годин та/або розклад (графік) Заходу;

1.8.3. Вартість Заходу і порядок його оплати та ін.

1.9. Відтворення Заходу – дистанційна форма доступу Замовника до Заходу, при якій здійснюється створення і відкриття копії Заходу (частини Заходу) в цифровій формі на пристрої Замовника без збереження в пам’яті Пристроїв Замовника.

1.10. Пристрій – електронна обчислювальна машина (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарний, так і переносний, який має можливість доступу до мережі Інтернет.

2. Предмет договору.

2.1 Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику консультаційні послуги з питань комерційної діяльності й керування, а саме – організацію проходження і участь Замовника в Заходах Виконавця на платній і або безоплатній основі у відповідності до умов цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких послуг.

2.2 Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Заходу за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.

2.3 Сторони домовилися, що детальний зміст Заходу відповідно до п. 1.8. цієї Оферти зазначається у відповідній Програмі Заходу, яка розміщується на Сайті Виконавця.

2.4 Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Замовником Заходів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.5 Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання таких знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові.

2.6 Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

3. Умови надання послуг.

3.1 Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися шляхом переговорів.

3.2 Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

3.3 Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 1.3 цього Договору.

3.4 Акцептуючи дану Оферту Замовник погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Замовник також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України

3.5 Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

3.6 Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.

3.7 Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

3.8 У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

4.Умови повернення.

4.1. Згідно з умовами, товар поверненню та обміну не підлягає.

5. Реквізити Виконавця.

 

ФОП МЕДИНА ЕВА КОСТЯНТИНІВНА

evamedyna.corp@gmail.com

+380503804022

Код отримувача

3065808629

Рахунок отримувача

UA33206490000026008052761886

 

Назва банку

ФIЛIЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК"

bottom of page